Πανεπιστημιακ? ?ργανα

58彩票网注册Τα πανεπιστημιακ? ?ργανα του Ιδρ?ματο? σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ?ρθρου 15 του ν. 4485/4.8.2017 (Α’ 114), ε?ναι η Σ?γκλητο?, το Πρυτανικ? Συμβο?λιο, η Πρ?τανι? και οι Αντιπρυτ?νει?. Σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ?διου ν?μου, τα υφιστ?μενα κατ? τη δημοσ?ευση του ν. 4485/2017 συλλογικ? ?ργανα διο?κηση? λειτουργο?ν με την υφιστ?μενη συγκρ?τησ? του? μ?χρι 30.11.2017, και απ? 1.12.2017 συγκροτο?νται εκ ν?ου και λειτουργο?ν σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ισχ?οντο? ν?μου. Στο Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν ?χει συσταθε? και λειτουργε? Εσωτερικ? ?ργανο με τ?τλο ?Πρυτανικ? Συμβο?λιο Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν?, σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ?ρθρου 26 του ν. 4386/2016 ?πω? εξακολουθε? να ισχ?ει.

Διο?κηση Σχολ?ν & Τμημ?των

58彩票网注册Τα ?ργανα διο?κηση? κ?θε Σχολ?? ε?ναι ο Κοσμ?τορα?, η Κοσμητε?α και η Γενικ? Συν?λευση. Στο επ?πεδο του Τμ?ματο? τι? διοικητικ?? αποφ?σει? λαμβ?νουν ο Πρ?εδρο? , η? Συν?λευση και το Διοικητικ? Συμβο?λιο (εφ?σον υπ?ρχουν τομε??),? εν? στην περ?πτωση ?παρξη? τομ?ων η διο?κηση? ασκε?ται απ? το Διευθυντ? και τη Γενικ? Συν?λευση του Τομ?α.

Πλα?σιο Λειτουργ?α? και Διασφ?λιση? Ποι?τητα?

Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν ε?ναι δημ?σιο εκπαιδευτικ? ?δρυμα που λειτουργε? σ?μφωνα με την Ελληνικ? πανεπιστημιακ? νομοθεσ?α, τον Οργανισμ? του και ?να σ?νολο κανονισμ?ν. Πρωταρχικ? στ?χο του Πανεπιστημ?ου αποτελε? η εσωτερικ? και εξωτερικ? αξιολ?γηση για τη συνεχ? βελτ?ωση του και τη λογοδοσ?α του προ? την κοινων?α.

Υπηρεσ?ε?

Οι Υπηρεσ?ε? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν περιλαμβ?νουν Γενικ?? Διευθ?νσει?,? Διευθ?νσει?, καθ?? και ?να σ?νολο απ? ανεξ?ρτητε? οργανικ?? μον?δε?.

Με μια ματι?

 • Πρ?τανι?:
  Β.?Κυριαζοπο?λου
 • Αναπληρωτ?? Πρυτ?νεω?
  • Ν. Καραμ?νο?
  • Δ.?Πολ?ζο?
  • Γ.?Αγγελ?πουλο?
 • 3 Γενικ?? Διεθ?νσει?
 • 10 Διευθ?νσει?
 • 454 μ?λη Διοικητικο? προσωπικο?

(στοιχε?α 7/2019)