Δικα?ωμα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? (58彩票网注册opyright)

58彩票网注册Η τρ?χουσα ?κδοση του ιστ?τοπου του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν δημιουργ?θηκε με τη χρ?ση / (ΕΛ/ΛΑΚ).

Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν και ο εκ?στοτε δικαιο?χο? του Περιεχομ?νου (κε?μενα, λογ?τυπα, φωτογραφ?ε?) που εμπερι?χεται στον ιστ?τοπο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν (58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册: http://karupc.com/) διατηρο?ν το δικα?ωμα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? (copyight), το οπο?ο προστατε?ονται απ? του? σχετικο?? ελληνικο??, κοινοτικο?? και διεθνε?? ν?μου?.

Παρ?λληλα το περιεχ?μενο διατ?θεται στου? επισκ?πτε? απ? τον δημιουργ? του Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν με την ?δεια ? ? μεταγεν?στερη. Επιμ?ρου? περιεχ?μενο -?που αυτ? αναφ?ρεται- ?μπορε? να διατ?θεται με διαφορετικ? ε?δο? ?δεια? , οι οπο?ε? εν? διατηρο?ν το δικα?ωμα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? του δημιουργο? (copyight), παρ?λληλα επιτρ?πουν στου? επισκ?πτε? του ιστ?τοπου να το αντιγρ?ψουν, διαμοιρ?σουν και να επιτρ?ψουν δι?φορε? χρ?σει? π?νω στο ?ργο των δημιουργ?ν, το λιγ?τερο για μη εμπορικο?? σκοπο??.

必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆