Περ? του ιστ?τοπου

Η τρ?χουσα ?κδοση του ιστ?τοπου τ?θηκε σε λειτουργ?α και υποστηρ?ζεται απ? τη Διε?θυνση Δικτ?ων και Μηχανοργ?νωση? (ΔΔΜ) του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν απ? τον Σεπτ?μβριο 2014 επ? πρυτανε?α? τη? καθ. Β. Κυριαζοπο?λου.?Σχεδι?στηκε και υλοποι?θηκε το δι?στημα Απρ?λιο?-Α?γουστο? 2014 επ? πρυτανε?α? του καθ. Γ. Παναγιωτ?κη απ? τη ΔΔΜ?υπ? την επ?βλεψη τη? Δρ. Β. Δασκ?λου?σε συνεργασ?α με την εταιρε?α και τον .

Τα κε?μενα του ιστ?τοπου βασ?στηκαν στην προηγο?μενη ?κδοσ? του, στη δημιουργ?α των οπο?ων ε?χαν συνεισφ?ρει ?λα τα Τμ?ματα και οι Υπηρεσ?ε? του Ιδρ?ματο?. Κε?μενα τη? ελληνικ?? ?κδοση? δημιο?ργησε και επιμελ?θηκε η Μ. Κοτοπο?λη, απ?φοιτο? του Τμ?ματο? Φιλολογ?α?, στο πλα?σιο εθελοντικ?? εργασ?α? τη?. Την αγγλικ? ?κδοση των κειμ?νων τη? τρ?χουσα? ?κδοση? επιμελ?θηκε η Ν. Μαλλι?τη και το Τμ?μα Διεθν?ν Σχ?σεων του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Συνεισφορ? στη δημιουργ?α τη? εν?τητα? 58彩票网注册rasmus και Διεθν?ν σχ?σεων ε?χε ο φοιτητ?? Π. Μπο?γα? στο πλα?σιο τη? πρακτικ?? του ?σκηση?. Συνεισφορ? στην καταχ?ρηση και στη δημιουργ?α αγγλικ?ν κειμ?νων ε?χε η Μ. Κ?τσαρη, εν? η Π. Καν? συνεισ?φερε στην καταχ?ρηση του κειμ?νων των Τμημ?των και των Προγραμμ?των Σπουδ?ν. Τα κε?μενα του περιοδικο? @58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 βασ?ζονται στην ?ντυπη ?κδοσ? του.

Οι φωτογραφ?ε? που περιλαμβ?νονται στον ιστ?τοπο προ?ρχονται ω? ακολο?θω?:

  • Απ? του? φωτογρ?φου? Σωτ?ριο Τσακαν?κα και Γι?ννη Βλασταρ?, στου? χ?ρου? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν στο δι?στημα του Ιουν?ου 2002.
  • Απ? το Φωτογραφικ? Τμ?μα των Πολιτιστικ?ν Ομ?δων Φοιτητ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν (Π.Ο.Φ.Π.Π.) και συγκεκριμ?να οι φοιτητ?? Ελ?νη Καυκι?, Γι?ννη? Λ?κκα?, Ν?κο? Πολ?ζο? και Δημ?τρη? Τσο?κα? στο δι?στημα Ιο?νιο?-Σεπτ?μβριο? 2007.
  • Απ? το φωτογραφι?ν για το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν τη? Β. Δασκ?λου
  • Απ? το αρχε?ο τη? Διε?θυνση?Διεθν?ν και Δημοσ?ων Σχ?σεων
  • Απ? το αρχε?ο του Περιοδικο? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν @58彩票网注册58彩票网注册
  • Απ? το Ιστορικ? αρχε?ο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν
  • Απ? ιστ?τοπου? και αρχε?α που διαθ?τουν τι? φωτογραφ?ε? του? με ?δειε? 58彩票网注册reative 58彩票网注册ommons

Προηγο?μενε? εκδ?σει? του κεντρικο? ιστ?τοπου ε?χαν τεθε? σε λειτουργ?α?απ? το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν?το 2002?επ? πρυτανε?α? Ν. Ζο?μπου και τον Σεπτ?μβριο 2007 επ? πρυτανε?α? Σ. Κουμπι?.

必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆