Το Πανεπιστ?μιο συνιστ? ?να δραστ?ριο κ?ντρο διδασκαλ?α? και ?ρευνα? ?που υπ?γονται επτ? (7)? σχολ?? συγκροτο?μενε? απ? τρι?ντα π?ντε (35) με αντ?στοιχα προπτυχιακ? προγρ?μματα σπουδ?ν. Στην εκπαιδευτικ? διαδικασ?α καταλυτικ? ε?ναι η συμβολ? παροχ?ν ?πω? η Βιβλιοθ?κη, το Διδασκαλε?ο Ξ?νων Γλωσσ?ν και οι ψηφιακ?? εκπαιδευτικ?? τεχνολογ?ε?. Εκτ?? απ? την κτ?ση πτυχ?ου ? διπλ?ματο?, το Πανεπιστ?μιο προσφ?ρει τη δυνατ?τητα εισαγωγ?? σε προγρ?μματα μεταπτυχιακ?ν σπουδ?ν.

Σπουδ??

58彩票网注册Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν διαθ?τει 7 σχολ?? οι οπο?ε? καλ?πτουν σχεδ?ν ολ?κληρο το φ?σμα των επιστημ?ν. Τα 35 τμ?ματα παρ?χουν αντ?στοιχα προπτυχιακ? προγρ?μματα σπουδ?ν εν? λειτουργο?ν και 49 προγρ?μματα μεταπτυχιακ?ν σπουδ?ν . Το Διδασκαλε?ο Ξ?νων Γλωσσ?ν μεριμν? για τη διδασκαλ?α ξ?νων γλωσσ?ν σε ?λα τα τμ?ματα.

Βιβλιοθ?κη και συγγρ?μματα

58彩票网注册Η Βιβλιοθ?κη και το Κ?ντρο Πληροφ?ρηση? του Πανεπιστημ?ου, χ?ρη στην αφθον?α βιβλ?ων, περιοδικ?ν, οπτικοακουστικο? υλικο? και υπηρεσι?ν πληροφ?ρηση?, δ?ναται να ικανοποι?σει τι? αν?γκε? μελ?τη? και δικτ?ωση? εν?? πολ? μεγ?λου αριθμο? ατ?μων. Τα απαρα?τητα για τι? σπουδ?? του? συγγρ?μματα λαμβ?νουν οι προπτυχιακο? φοιτητ?? μετ? απ? δ?λωση στο ηλεκτρονικ? σ?στημα του Ευδ?ξου.

Ψηφιακ? μ?θηση

58彩票网注册Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν, ?δη απ? το 2002, δημιουργε? υποδομ?? και υπηρεσ?ε? για την υποστ?ριξη τη? εκπαιδευτικ?? διαδικασ?α? με τη χρ?ση ψηφιακ?ν μ?σων. Χρησιμοποιο?νται σ?γχρονε? εκπαιδευτικ?? προσεγγ?σει? και τεχνολογ?ε? με στ?χο την υπ?ρβαση των παραδοσιακ?ν τρ?πων διδασκαλ?α? και την εν?σχυση τη? δημιουργικ?τητα? των φοιτητ?ν.

| |
Δι? β?ου μ?θηση

Το Κ?ντρο Επιμ?ρφωση? και Δι? Β?ου Μ?θηση? του Πανεπιστημ?ου υλοποιε? εκπαιδευτικ? προγρ?μματα με στ?χο τη βελτ?ωση των δεξιοτ?των και την επαγγελματικ? αν?πτυξη αποφο?των και ενηλ?κων σε ?λη την Ελλ?δα με τη μ?θοδο τη? εξ αποστ?σεω? εκπα?δευση?.

Με μια ματι?

  • 7 Σχολ??
  • 35 Τμ?ματα
  • 35 Προπτυχιακ? Προγρ?μματα Σπουδ?ν
  • 49?Μεταπτυχιακ? Προγρ?μματα Σπουδ?ν
  • 3320?Ψηφιακ? Μαθ?ματα
  • 347?Ανοικτ? Μαθ?ματα

(στοιχε?α 2019)

?