Διεθνε?? Σχ?σει?

Ο διεθν?? προσανατολισμ?? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν και η καλλι?ργεια σχ?σεων τ?σο με το ευρωπα?κ? ?σο και με το διεθν?? ακαδημα?κ? περιβ?λλον απετ?λεσαν ?ναν απ? του? πρωταρχικο?? στ?χου? τη? λειτουργ?α? του.?Ο στ?χο? αυτ?? επιτυγχ?νεται με τη συνεργασ?α τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα? με πανεπιστ?μια και ερευνητικ? ινστιτο?τα του εξωτερικο? στο πλα?σιο ερευνητικ?ν και εκπαιδευτικ?ν προγραμμ?των και κοινοπραξι?ν, με τη συμμετοχ? σε διεθνε?? εκπαιδευτικο?? οργανισμο??, δ?κτυα και εν?σει? πανεπιστημ?ων, καθ?? και με τη σ?ναψη πλ?ον των 400 διμερ?ν συμφωνι?ν με ΑΕΙ σε 55 χ?ρε? σε παγκ?σμιο επ?πεδο.

Πρ?γραμμα 58彩票网注册rasmus+

58彩票网注册Το 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册+ ε?ναι το ν?ο πρ?γραμμα τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ?? για την εκπα?δευση, την κατ?ρτιση, τη νεολα?α και τον αθλητισμ?, που στοχε?ει στην εν?σχυση των δεξιοτ?των και τη? απασχ?ληση? καθ?? και στον εκσυγχρονισμ? των συστημ?των εκπα?δευση?, κατ?ρτιση? και νεολα?α?, σε ?λου? του? τομε?? τη? Δια Β?ου Μ?θηση?. Το ν?ο πρ?γραμμα 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册+, που ?χει τεθε? σε ισχ? απ? την 1η Ιανουαρ?ου του 2014, συνδυ?ζει ?λα τα σημεριν? προγρ?μματα τη? ΕΕ για την εκπα?δευση, την κατ?ρτιση και τη νεολα?α ?πω?, μεταξ? ?λλων, το ολοκληρωμ?νο Πρ?γραμμα Δια Β?ου Μ?θηση? (58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册) (58彩票网注册rasmus, 58彩票网注册eonardo da 58彩票网注册inci, 58彩票网注册omenius, 58彩票网注册rundtvig), το πρ?γραμμα ?Νεολα?α σε Δρ?ση? και π?ντε προγρ?μματα διεθνο?? συνεργασ?α? (58彩票网注册rasmus 58彩票网注册undus, 58彩票网注册empus, 58彩票网注册lfa, 58彩票网注册dulink και τα προγρ?μματα συνεργασ?α? με τι? βιομηχανικ?? χ?ρε?).Το 58彩票网注册rasmus+ προωθε? τη διεθνοπο?ηση τη? ελληνικ?? εκπα?δευση? με την δυναμικ? εν?σχυση των συνεργασι?ν και τη? διπλωματ?α? μεταξ? των Ιδρυμ?των Αν?τατη? Εκπα?δευση?. ?χει ω? ?μεσο στ?χο τη σ?νδεση τη? ακαδημα?κ?? ζω?? με τι? αν?γκε? εργασ?α? και ω? αδιαμφισβ?τητη προοπτικ? την ενσωμ?τωση ν?ων πρακτικ?ν, την ενδυν?μωση τη? καινοτομ?α? και αριστε?α? καθ?? και την προ?θηση των ?σων ευκαιρι?ν.