Πανεπιστημιακ? Ζω?

Πολιτισμ??

Το Πανεπιστ?μιο λειτουργε? και ω? εστ?α πολιτισμικ?? ?νθηση?. Στου? χ?ρου? του πραγματοποιο?νται κ?θε χρ?νο αξιοσημε?ωτε? εκδηλ?σει?, με προεξ?ρχοντα τα Πολιτιστικ? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, εν? το Συνεδριακ? και Πολιτιστικ? Κ?ντρο αποτελε? σημαντικ? υποδομ? για την αν?πτυξη τη? πολιτιστικ?? δραστηρι?τητα? τη? περιοχ??.

Μουσε?α

Το Πανεπιστ?μιο διαθ?τει μουσε?α τα οπο?α ?χουν ω? στ?χο να φ?ρουν το κοιν? σε επαφ? με την πρ?οδο τη? επιστ?μη?, να συμβ?λουν στην καταν?ησ? τη? και να αποτελ?σουν ?να χρ?σιμο εκπαιδευτικ? εργαλε?ο σε ?λε? τι? εκπαιδευτικ?? βαθμ?δε?.

Πολιτιστικ?? Ομ?δε?

58彩票网注册Επιδ?ωξη του Πανεπιστημ?ου ε?ναι οι εργαζ?μενοι, οι φοιτ?τριε? και οι φοιτητ?? του να πλαισι?νουν και να μετ?χουν ενεργ? στι? δι?φορε? πολιτιστικ?? του ομ?δε?, που ε?τε ε?ναι επ?σημοι οργανισμο? ε?τε λειτουργο?ν υπ? την επιστασ?α του.

Αθλητισμ??

Οι αθλητικ?? δραστηρι?τητε? του Πανεπιστημ?ου στεγ?ζονται στο Πανεπιστημιακ? Γυμναστ?ριο το οπο?ο διαθ?τει σ?γχρονου? κλειστο?? και υπα?θριου? χ?ρου? ?θληση?, εν? οργαν?νει προγρ?μματα εκγ?μναση? των μελ?ν τη? κοιν?τητα? και σημαντικ? αθλητικ? γεγον?τα.

|
Κοινωνικ? δρ?ση

58彩票网注册Τα μ?λη του Πανεπιστημ?ου αναπτ?σσουν ?ντονη κοινωνικ? δρ?ση, καταβ?λλοντα? εθελοντικ?? προσπ?θειε? για την αλληλοβο?θεια μεταξ? των μελ?ν τη? κοιν?τητα? καθ?? και για την αντιμετ?πιση προβλημ?των τη? ευρ?τερη? περιοχ??.

Με μια ματι?

  • Συνεδριακ? & Πολιτιστικ? Κ?ντρο
  • Ραδιοφωνικ?? Σταθμ?? 58彩票网注册58彩票网注册fm
  • 4 Μουσε?α
  • Πανεπιστημιακ? Γυμναστ?ριο
  • 15 Πολιτιστικ?? Ομ?δε? Φοιτητ?ν
  • Χορωδ?α, Θεατρικ? Ομ?δα, Χορευτικ?? ?μιλο?
  • Κοινωνικ? δρ?ση
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆