Η παρο?σα εν?τητα αποτελε? μ?α π?λη προ? τι? πληροφορ?ε? που ενδιαφ?ρουν ειδικ? το προσωπικ? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν και κυρ?ω? του? καθηγητ??.

Κατ?λογοι

58彩票网注册Ο ονομαστικ?? τηλεφωνικ?? κατ?λογο? παρ?χει στοιχε?α επικοινων?α? με το προσωπικ? του Ιδρ?ματο?, εν? το μητρ?ο αξιολογητ?ν χρησιμοποιε?ται για τη συγκρ?τηση επιτροπ?ν και για την επιλογ? και εξ?λιξη καθηγητ?ν.

Υποστ?ριξη ?ρευνα? και κινητικ?τητα?

58彩票网注册Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν υποστηρ?ζει το προσωπικ? του στην ?ρευνα και στην αν?πτυξη καινοτ?μων ιδε?ν παρ?χοντα? κατ?λληλε? κεντρικ?? υποδομ?? και χρηματοδ?τηση απ? ιδ?ου? π?ρου?.

58彩票网注册λεκτρονικ?? πηγ?? και υπηρεσ?ε?

58彩票网注册Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν παρ?χει ηλεκτρονικ?? πηγ?? μ?σω τη? Βιβλιοθ?κη? του και χρησιμοποιε? ψηφιακ?? τεχνολογ?ε? αιχμ?? για την υποστ?ριξη τη? ακαδημα?κ?? διαδικασ?α? ω? προ? το εκπαιδευτικ? μ?ρο? (eclass, ανοικτ? μαθ?ματα) καθ?? και ω? προ? το διοικητικ? σκ?λο? (Ψηφιακ? ?λμα).

Με μια ματι?

  • 715 Καθηγητ??
  • 226 μ?λη Επιστημονικο??προσωπικο??
  • 454 μ?λη Διοικητικο??προσωπικο?
  • 1598 Ερευνητ??

(στοιχε?α 06.2019)