Οι απ?φοιτοι του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν αποτελο?ν ?να αναπ?σπαστο κομμ?τι τη? ιστορ?α? του Ιδρ?ματο? και μ?α ομ?δα πρεσβευτ?ν του στην κοινων?α τη? Ελλ?δο?, καθ?? και στην ελληνικ? και διεθν? επιστημονικ? σκην?.?
Η Σ?γκλητο? του Πανεπιστημ?ου ?χει απ? το 2007 αποφασ?σει την ?δρυση Συλλ?γου Αποφο?των του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, κ?τι που ωστ?σο υλοποι?θηκε το 2015 με την κατασκευ? και λειτουργ?α του ιστοχ?ρου των αποφο?των του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν?
Η παρο?σα εν?τητα αναμ?νεται να εμπλουτιστε? με ν?ε? δρ?σει? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν για του? αποφο?του? του. Παρακαλο?με να την επισκ?πτεστε συχν? για την καλ?τερη ενημ?ρωσ? σα? ω? απ?φοιτοι του Ιδρ?ματο?.

Απασχ?ληση και σταδιοδρομ?α

58彩票网注册Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν ενισχ?ει του? φοιτητ?? του στην εξασφ?λιση απασχ?ληση? και γενικ?τερα στη σταδιοδρομ?α του?. Επ?ση?, στοχε?ει στη δημιουργ?α εν?? περιβ?λλοντο? ενθαρρυντικο? για καινοτ?με? ιδ?ε? και επιχειρηματικ?? πρωτοβουλ?ε? των αποφο?των του. Στο πλα?σιο αυτ? ?χει δημιουργ?σει και στηρ?ζει συνεχ?? τι? κατ?λληλε? δομ?? απασχ?ληση? και σταδιοδρομ?α?.

Με?νετε συνδεδεμ?νοι με το Πανεπιστ?μιο

58彩票网注册Το Πανεπιστ?μιο εκδ?δει το περιοδικ? @58彩票网注册58彩票网注册 και διαθ?τει σελ?δε? σε μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, ?στε να διατηρε? ζωνταν? τη σχ?ση με την ακαδημα?κ? του κοιν?τητα. Γρ?ψτε στο @58彩票网注册58彩票网注册 και γ?νεται μ?λο? των κοινωνικ?ν δικτ?ων του για με?νετε συνδεδεμ?νοι με το Πανεπιστ?μιο.

| | | | | |
Σ?λλογοι

Εκτ?? απ? τον κεντρικ? ιστοχ?ρο των αποφο?των του Πανεπιστημ?ου () δι?φοροι σ?λλογοι αποφο?των αν? τμ?μα ε?ναι σε ισχ? με ενεργ? μ?λη.