var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Δελτ?ο Τ?που Πρυτανε?α? 14/ 2019-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 / 2019-2020

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο Καθηγητ?? του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων Πανεπιστημ?ου 58彩票网注册ichigan – 58彩票网注册nn 58彩票网注册rbor Παναγι?τη? Γ. Παπαλ?μπρο? θα αναγορευθε? Επ?τιμο? Διδ?κτορα? του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων και Αεροναυπηγ?ν Μηχανικ?ν, την Τετ?ρτη 18 Δεκεμβρ?ου 2019 και ?ρα 12.00 μ. στην Α?θουσα Τελετ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Το ?ργο και την προσωπικ?τητα του τιμ?μενου θα παρουσι?σει ο Καθηγητ?? του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων και Αεροναυπηγ?ν Μηχανικ?ν κ. Σπ?λιο? Φασ?η?,? εν? θα ακολουθ?σει η αναγ?ρευση του τιμ?μενου σε Επ?τιμο Διδ?κτορα απ? τον Πρ?εδρο του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων και Αεροναυπηγ?ν Μηχανικ?ν, Καθηγητ? Νικ?λαο Ανυφαντ? και η περι?νδυσ? του απ? την Πρ?τανι του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, Καθηγ?τρια Βενετσ?να Κυριαζοπο?λου. Η εκδ?λωση τη? επιτιμοπο?ηση? θα ολοκληρωθε? με την ομιλ?α του Καθηγητ?? Παναγι?τη Παπαλ?μπρου με θ?μα: ?Επιστ?μη Σχεδιασμο?: Αρχ?? και Εφαρμογ??. Το αναλυτικ? πρ?γραμμα τη? εκδ?λωση? και το βιογραφικ? του τιμ?μενου ?χουν αναρτηθε? στο: https://karupc.com/el/node/8903

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 ((?σε? ευκαιρ?ε? ?θληση? για ?λου?)
Το ?ργο 58彩票网注册qual 58彩票网注册port for 58彩票网注册ll διοργαν?νει Διημερ?δα με θ?μα: ?θληση σε ?τομα με Αναπηρ?α, η οπο?α θα πραγματοποιηθε? 9 και 10 Δεκεμβρ?ου 2019 στο Συνεδριακ? και Πολιτιστικ? Κ?ντρο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Το 58彩票网注册qual 58彩票网注册port for 58彩票网注册ll αποτελε? ?να πρωτοπ?ρο πρ?γραμμα ?θληση? σε ΑΜΕΑ., που διενεργ?θηκε με τη συνεργασ?α? 8 πανεπιστημιακ?ν ιδρυμ?των και φορ?ων? απ? 5 χ?ρε? (Βουλγαρ?α, Ιταλ?α, Ισπαν?α, Κροατ?α, Αγγλ?α, Ελλ?δα). Το πρ?γραμμα αυτ? ?θληση? περιλαμβ?νει? προπονητικ?? κατευθυντ?ριε? γραμμ?? – οδηγο?? μαζικο? αθλητισμο? για αθλητ?? με αναπηρ?α προσφ?ροντα? του? εναλλακτικο?? και καινοτ?μου? τρ?που? ?θληση? και ενεργο? τρ?που ζω?? και αποδεικν?οντα? του? ?τι υπ?ρχουν ?σε? ευκαιρ?ε? συμμετοχ?? στην ?θληση. Η ημερ?δα αποτελε? τμ?μα τη? τελικ?? συν?ντηση? των ετα?ρων με σκοπ? την παρουσ?αση των αποτελεσμ?των του ?ργου σε ?ναν ανοικτ? και εποικοδομητικ? δι?λογο σχετικ? με την αξιολ?γηση του?, καθ?? και με τι? στρατηγικ?? που πρ?πει να ακολουθηθο?ν για την βιωσιμ?τητα των θετικ?ν αντ?κτυπων του. Στη διημερ?δα θα περιλαμβ?νονται παρουσι?σει? με θ?ματα σχετικ? με τον ρ?λο του Αθλητισμο? στην πρ?ληψη και στην αναπηρ?α, τα οφ?λη τη? σωματικ?? δραστηρι?τητα? σε ?τομα με ρευματοειδ? αρθρ?τιδα, ?θληση και ψυχικ? υγε?α και ορθ?? πρακτικ?? ?νταξη? ατ?μων με αναπηρ?α στον αθλητισμ? που εφαρμ?ζονται στην Ευρ?πη. Η διημερ?δα θα διεξαχθε? στην αγγλικ? γλ?σσα και ε?ναι ελε?θερη για το κοιν?. Θα δοθε? πιστοποιητικ? παρακολο?θηση?. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册19)
Το 14ο Συν?δριο τη? Ελληνικ?? Εταιρε?α? Υπολογιστικ?? Βιολογ?α? και Βιοπληροφορικ?? (58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册19), θα λ?βει χ?ρα στο Συνεδριακ? Κ?ντρο του Ινστιτο?του Επιστημ?ν Χημικ?? Μηχανικ?? (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ στην Π?τρα απ? 8 ?ω? 10 Δεκεμβρ?ου 2019. Το συν?δριο θα περιλαμβ?νει προφορικ?? και αναρτημ?νε? παρουσι?σει? των δραστηριοτ?των ελληνικ?ν ερευνητικ?ν εργαστηρ?ων στη βιοπληροφορικ?, υπολογιστικ? και δομικ? βιολογ?α σε πληθ?ρα εφαρμογ?ν, παρ?χοντα? το πλα?σιο για γ?νιμε? συζητ?σει? προ? αναζ?τηση συνεργει?ν και συνεργασι?ν. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? μπορε?τε να βρε?τε στην ιστοσελ?δα του συνεδρ?ου:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Σα? ενημερ?νουμε ?τι ?χουν ξεκιν?σει οι εγγραφ?? για τη συμμετοχ? των ενδιαφερομ?νων στι? εξετ?σει? πιστοπο?ηση? ελληνομ?θεια? επιπ?δου Α2 για επαγγελματικο?? σκοπο??, Οι εξετ?σει? θα πραγματοποιηθο?ν στι? 17 Ιανουαρ?ου 2020 και οι δηλ?σει? γ?νονται στην ιστοσελ?δα του Κ?ντρου Ελληνικ?? Γλ?σσα? (). Οι εγγραφ?? θα διαρκ?σουν ?ω? τι? 8 Δεκεμβρ?ου58彩票网注册. Το Εργαστ?ριο Ελληνικ?? Γλ?σσα? και Πολιτισμο? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν ε?ναι το πιστοποιημ?νο εξεταστικ? κ?ντρο για τη Δυτικ? Ελλ?δα.

Το 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册x58彩票网注册atras επιστρ?φει για 5η συνεχ? χρονι? το Σ?ββατο 7 Δεκεμβρ?ου 2019 στο Συνεδριακ? και Πολιτιστικ? Κ?ντρο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν
Το 5ο κατ? σειρ? 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册x58彩票网注册atras επιστρ?φει και αυτ? τη φορ? πιο διευρυμ?νο στο Συνεδριακ? και Πολιτιστικ? Κ?ντρο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν το Σ?ββατο 7 Δεκεμβρ?ου 201958彩票网注册. Η διοργ?νωση που ?χει γ?νει θεσμ?? στην π?λη τη? Π?τρα? ?ρχεται με ανατρεπτικ?? ιδ?ε?, συγκινητικ?? αφηγ?σει? και αληθιν?? ιστορ?ε? χαρ?ζοντα? μια αξ?χαστη εμπειρ?α σε ?λου? του? συμμετ?χοντε?. Περισσ?τεροι απ? 15 ομιλητ??, 4 performances και μοναδικ? workshops οργανωμ?να απ? 45 και πλ?ον εθελοντ?? συνθ?τουν την εκδ?λωση. Το κεντρικ? θ?μα του φετινο? 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册x58彩票网注册atras ε?ναι η ?Αβεβαι?τητα/58彩票网注册ncertainty?. Το 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册x58彩票网注册atras 2019 προσκαλε? ομιλητ?? να μοιραστο?ν με το κοιν? τι? δικ?? του? ξεχωριστ?? ιστορ?ε? σχετικ? με την πορε?α που χαρ?ζουμε σε συνθ?κε? αβεβαι?τητα?, το θ?ρρο? που χρει?ζεται να επιδε?ξουμε, τι? προκλ?σει? που καλο?μαστε να αντιμετωπ?σουμε, τι? ευθ?νε? που απαιτε?ται να αναλ?βουμε και τον τρ?πο που μπορο?με να οραματιστο?με το μ?λλον. Στη σκην? του 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册x58彩票网注册atras θα παρευρεθο?ν και φ?το? σπουδα?οι ομιλητ?? μεταφ?ροντα? ιδ?ε? και ορ?ματα για να εμπνε?σουν, να προβληματ?σουν και να μα? βοηθ?σουν να προσεγγ?σουμε την ?ννοια τη? δικ?? μα? ?αβεβαι?τητα??. Η εκδ?λωση θα ε?ναι ξαν? μ?α ολο?μερη εμπειρ?α για ?σου? την παρακολουθ?σουν, θα περι?χει ?ιδ?ε? που αξ?ζει να διαδοθο?ν? και παρ?πλευρε? εκδηλ?σει? (εργαστ?ρια, διαδραστικ?, εκθ?ματα, γαστρονομικ?? και ?λλε? εμπειρ?ε? κ.λπ.).

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΕΤ

  • Εκδ?λωση με θ?μα: Εθελοντισμ??=Δ?σμευση
    58彩票网注册ο Μουσε?ο Επιστημ?ν και Τεχνολογ?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν (ΜΕΤ), η Κοσμητε?α τη? Σχολ?? Θετικ?ν Επιστημ?ν Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν και ο Σ?λλογο? Φ?λων ΜΕΤ, διοργαν?νουν την Κυριακ? 8 Δεκεμβρ?ου 2019 και ?ρα: 18.30 στον χ?ρο του ΜΕΤ την εκδ?λωση ?Εθελοντισμ??=Δ?σμευση, το ΜΕΤ τιμ? του? εθελοντ?? και του? χορηγο?? του?. Στο πλα?σιο τη? εκδ?λωση?, η Κοσμητε?α τη? Σχολ?? Θετικ?ν Επιστημ?ν θα τιμ?σει καθηγητ?? τη? Σχολ?? για την προσφορ? του? και στη συν?χεια θα απονεμηθο?ν τιμητικ? διπλ?ματα στου? εθελοντ?? και στου? χορηγο?? του Μουσε?ου για τη συνεισφορ? του? στην ε?ρυθμη λειτουργ?α του Μουσε?ου κατ? τη δι?ρκεια του ακαδημα?κο? ?του? 2018-2019. Την εκδ?λωση θα κλε?σει η βραβευμ?νη χορωδ?α του Αγ?ου Ανδρ?α Εγλυκ?δα? Πατρ?ν 58彩票网注册el58彩票网注册antes. Μετ? το π?ρα? τη? εκδ?λωση? το κοιν? θα ?χει την ευκαιρ?α να περιηγηθε? στου? χ?ρου? του ΜΕΤ και να παρακολουθ?σει τι? μ?νιμε? και περιοδικ?? εκθ?σει? του. Αναλυτικ?? πληροφορ?ε?: εδ?
    ?
  • Ημερ?δα με θ?μα: ?Ανακαλ?πτοντα? τη Μαγε?α τη? Γεωλογ?α??
    Το Μουσε?ο Επιστημ?ν και Τεχνολογ?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν ?χοντα? ω? βασικ? στ?χο τον επιστημονικ? και τεχνολογικ? γραμματισμ? των μαθητ?ν, των εκπαιδευτικ?ν και τη? κοινων?α?, καθ?? και τη σ?νδεση των τρι?ν βαθμ?δων τη? εκπα?δευση? ξεκιν? ?να κ?κλο ημερ?δων που απευθ?νονται σε μαθητ?? Λυκε?ων τη? Αχα?α?. Η πρ?τη Ημερ?δα προγραμματ?ζεται την Παρασκευ? 13 Δεκεμβρ?ου 2019 στι? 11.00 και ?χει τ?τλο ?Ανακαλ?πτοντα? τη Μαγε?α τη? Γεωλογ?α??. Συνδιοργαν?νεται απ? το ΜΕΤ σε συνεργασ?α με το Τμ?μα Γεωλογ?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, το Σ?λλογο Μεταπτυχιακ?ν Φοιτητ?ν του Τμ?ματο? Γεωλογ?α? και το Τμ?μα Πολιτιστικ?ν Δευτεροβ?θμια? Εκπα?δευση? Αχα?α?. Στο πλα?σιο αυτ?? τη? δρ?ση? μεταπτυχιακο? φοιτητ?? και διδ?κτορε? μ?σω ολιγ?λεπτων παρουσι?σεων θα παρουσι?σουν την ?ρευν? του? εκδηλ?νοντα? τη σχ?ση του? με το Τμ?μα σε μαθητ?? Λυκε?ων τη? Αχα?α?, που ενδιαφ?ρονται να γνωρ?σουν την Επιστ?μη τη? Γεωλογ?α? σαν μια επιλογ? για τι? σπουδ?? του?. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για τι? εκδηλ?σει? του ΜΕΤ μπορε?τε να αναζητ?σετε:
    ?

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 –1η ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
58彩票网注册Το Σ?ββατο 30 Νοεμβρ?ου 2019, προ? τιμ? τη? εορτ?? του ιεραποστ?λου Αγ. Ανδρ?α, αλι?α στο επ?γγελμα, πολιο?χο τη? Π?τρα? και σ?μβολο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, τo νεο?δρυθ?ν Τμ?μα Ζωικ?? Παραγωγ??, Αλιε?α? & Υδατοκαλλιεργει?ν (ΖΠΑΥ )? τη? Σχολ?? Γεωπονικ?ν Επιστημ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, εγκαιν?ασε την λειτουργ?α του με ανοικτ?? εκδηλ?σει? αφιερωμ?νε? στι? ?Ελληνικ?? Υδατοκαλλι?ργειε??, στι? εγκαταστ?σει? τη? Σχολ?? στο Μεσολ?γγι. Η πρωτοβουλ?α αυτ? πραγματοποι?θηκε για πρ?τη φορ? στην Ελλ?δα, με αφορμ? την ?ναρξη λειτουργ?α? του Τμ?ματο?, σε συνδυασμ? με αν?λογε? δρ?σει? στην Ισπαν?α, ?που ?χει ?δη καθιερωθε? ω? ?Ημ?ρα Υδατοκαλλι?ργεια?? η εορτ? του Αγ?ου Ανδρ?α.? Η διοργ?νωση υλοποι?θηκε με την υποστ?ριξη και συμμετοχ? τη? ΕΛ.Ο.Π.Υ. (Ελληνικ? Οργ?νωση Παραγωγ?ν Υδατοκαλλι?ργεια?, ). Κατ? τη δι?ρκεια των ανοικτ?ν εκδηλ?σεων πραγματοποι?θηκαν χαιρετισμο? απ? τον Κοσμ?τορα τη? Σχολ?? Γεωπονικ?ν Επιστημ?ν και απ? εκπροσ?που?? τη? τοπικ?? κοινων?α? του Μεσολογγ?ου, ακολο?θησαν ομιλ?ε? απ? τον Πρ?εδρο και μ?λη ΔΕΠ του Τμ?ματο? καθ?? και απ? εκπροσ?που? τη? Ελληνικ?? Οργ?νωση? Παραγωγ?ν Υδατοκαλλι?ργεια? (58彩票网注册Λ.Ο.Π.Υ). Οι επισκ?πτε? ε?χαν την ευκαιρ?α να ξεναγηθο?ν στα εργαστ?ρια του Κεντρικο? Κτιρ?ου του Τμ?ματο? ΖΠΑΥ, να δουν απ? κοντ? τον εξοπλισμ? που διαθ?τουν, την ?ρευνα που γ?νεται στου? συγκεκριμ?νου? χ?ρου? και να ρωτ?σουν πιθαν?? απορ?ε? που δημιουργ?θηκαν κατ? την δι?ρκεια τη? εκδ?λωση?. Τ?λο? γευμ?τισαν με Προ??ντα τη? Ελληνικ?? Οργ?νωση? Παραγωγ?ν Υδατοκαλλι?ργεια? (ΕΛ.Ο.Π.Υ),? δοκιμ?ζοντα? ?τσι του? καρπο?? αυτ?? τη? πολ?χρονη?, πολυδι?στατη? και πολυεπ?πεδη? προσπ?θεια? απ? την ?ρευνα-εκπα?δευση, στην παραγωγ? και το πι?το του καταναλωτ?.

?

Π?τρα, 6 Δεκεμβρ?ου 2019
Απ? την Πρυτανε?α - Τμ?μα Δημοσ?ων Σχ?σεων,
58彩票网注册Εθιμοτυπ?α? και Εκδηλ?σεων Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν

Επισυναπτ?μενα: 
Υπε?θυνο?: 
Τμ?μα Δημοσ?ων Σχ?σεων, Εθιμοτυπ?α? & Εκδηλ?σεων
58彩票网注册-mail: 
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆