var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Δελτ?ο Τ?που Πρυτανε?α? 15/ 2019-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 15 / 2019-2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Την Π?μπτη 19 Δεκεμβρ?ου 2019 και ?ρα 18.30 οι Σ?λλογοι Διοικητικο? Προσωπικο?, ΕΤΕΠ και & Συμβασιο?χων με τη συνδρομ? και τη? Πρυτανε?α? θα πραγματοποι?σουν Χριστουγεννι?τικη Γιορτ? για τα παιδι? των εργαζομ?νων στην Α?θουσα Τελετ?ν ?Οδυσσ?α? Ελ?τη?? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Η εκδ?λωση περιλαμβ?νει χαιρετισμο?? και ευχ?? για τι? γιορτ?? απ? του? εκπροσ?που? των Συλλ?γων. Οι μικρο? μα? φ?λοι θα διασκεδ?σουν με την καρδι? του? συμμετ?χοντα? στο πλο?σιο εορταστικ? πρ?γραμμα με τραγο?δια απ? τη χορωδ?α 58彩票网注册antelena, χορ? και παρ?σταση Καραγκι?ζη. Η εκδ?λωση θα ολοκληρωθε? με μπουφ? και μο?ρασμα δ?ρων στα παιδι?, εν? οι εργαζ?μενοι του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν θα ?χουν την ευκαιρ?α να ανταλλ?ξουν ευχ?? εν?ψει των Χριστουγ?ννων και τη? Πρωτοχρονι??.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Η διαδικασ?α τη? ηλεκτρονικ?? συμπλ?ρωση? των ερωτηματολογ?ων απ? φοιτητ?? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν ?χει ξεκιν?σει απ? τη Δευτ?ρα, 18 Νοεμβρ?ου 2019 και θα διαρκ?σει ?ω? και την Κυριακ? 12 Ιανουαρ?ου 2020. Δυνατ?τητα συμπλ?ρωση? των ηλεκτρονικ?ν ερωτηματολογ?ων για τα προπτυχιακ?, εργαστηριακ? και μεταπτυχιακ? μαθ?ματα, ?χουν οι φοιτητ?? που ?χουν δηλ?σει τα εν λ?γω μαθ?ματα μ?σω τη? ηλεκτρονικ?? γραμματε?α? του ενια?ου πληροφοριακο? συστ?ματο? του Ψηφιακο? ?λματο? εντ?? τη? περι?δου υποβολ?? των δηλ?σεων, αλλ? και των τοπικ?ν συστημ?των που λειτουργο?ν σε ?σα Τμ?ματα δεν ?χουν ενταχθε? πλ?ρω? στο Ψηφιακ? ?λμα. Η ηλεκτρονικ? συμπλ?ρωση των ερωτηματολογ?ων απ? του? φοιτητ?? συμβ?λλει στη βελτ?ωση του εκπαιδευτικο? ?ργου και υλοποιε?ται με τρ?πο που διασφαλ?ζεται η ανωνυμ?α του?. Η ε?σοδο? στο ηλεκτρονικ? σ?στημα γ?νεται μ?νο με του? προσωπικο?? κωδικο?? κ?θε φοιτητ?. Για τη συμπλ?ρωση των ερωτηματολογ?ων και για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? συνδεθε?τε στο .

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο Καθηγητ?? του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων Πανεπιστημ?ου 58彩票网注册ichigan–58彩票网注册nn 58彩票网注册rbor Παναγι?τη? Γ. Παπαλ?μπρο? θα αναγορευθε? Επ?τιμο? Διδ?κτορα? του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων και Αεροναυπηγ?ν Μηχανικ?ν, την Τετ?ρτη 18 Δεκεμβρ?ου 2019 και ?ρα 12.00 μ. στην Α?θουσα Τελετ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Το ?ργο και την προσωπικ?τητα του τιμ?μενου θα παρουσι?σει ο Καθηγητ?? του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων και Αεροναυπηγ?ν Μηχανικ?ν κ. Σπ?λιο? Φασ?η?,? εν? θα ακολουθ?σει η αναγ?ρευση του τιμ?μενου σε Επ?τιμο Διδ?κτορα απ? τον Πρ?εδρο του Τμ?ματο? Μηχανολ?γων και Αεροναυπηγ?ν Μηχανικ?ν, Καθηγητ? Νικ?λαο Ανυφαντ? και η περι?νδυσ? του απ? την Πρ?τανι του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, Καθηγ?τρια Βενετσ?να Κυριαζοπο?λου. Η εκδ?λωση τη? επιτιμοπο?ηση? θα ολοκληρωθε? με την ομιλ?α του Καθηγητ?? Παναγι?τη Παπαλ?μπρου με θ?μα: ?Επιστ?μη Σχεδιασμο?: Αρχ?? και Εφαρμογ??.Το αναλυτικ? πρ?γραμμα τη? εκδ?λωση? και το βιογραφικ? του τιμ?μενου ?χουν αναρτηθε? στο: https://karupc.com/el/node/8903.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
? Διεθν?? Αρχαιολογικ? Συν?δριο

Το Τμ?μα Ιστορ?α?-Αρχαιολογ?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν πραγματοποιε? τρι?μερο διεθν?? αρχαιολογικ? συν?δριο με θ?μα: ?Ρωμα?κ? πλαστικ? στην Ελλ?δα: Ν?α ευρ?ματα και ν?ε? ?ρευνε??. Το συν?δριο, το οπο?ο τελε? υπ? την αιγ?δα τη? Α.Ε. του Προ?δρου τη? Δημοκρατ?α? κυρ?ου Προκοπ?ου Παυλοπο?λου, θα διεξαχθε? απ? 12 ?ω? 14 Δεκεμβρ?ου 201958彩票网注册 στο Αμφιθ?ατρο του Μουσε?ου τη? Ακρ?πολη?. Αναλυτικ?? πληροφορ?ε? για το συν?δριο μπορε?τε να αναζητ?σετε:

? 17ο Μετεκπαιδευτικ? Συν?δριο ?Εξελ?ξει? στην Ογκολογ?α?
Το Ινστιτο?το Μοριακ?? Ιατρικ?? & Βιο?ατρικ?? ?ρευνα? σε συνεργασ?α με το Ογκολογικ? Τμ?μα του Π.Γ.Ν. Πατρ?ν και τον τομ?α Κοινοτικ?? Νοσηλευτικ?? και Πρωτοβ?θμια? Φροντ?δα? Υγε?α? του Εθνικο? Συνδ?σμου Νοσηλευτ?ν Ελλ?δα?, διοργαν?νει το 17ο Μετεκπαιδευτικ? Συν?δριο με θ?μα: ?Εξελ?ξει? στην Ογκολογ?α?, το οπο?ο θα πραγματοποιηθε? στι? 13 & 14 Δεκεμβρ?ου 201958彩票网注册 στο Συνεδριακ? & Πολιτιστικ? Κ?ντρο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Μπορε?τε να δε?τε το πρ?γραμμα του συνεδρ?ου στο σ?νδεσμο:

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
? 6η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
58彩票网注册ο Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν, η ?νωση Σωματε?ων Πετοσφα?ριση? Πελοπονν?σου (Ε.Σ.ΠΕ.Π.), και ο Σ?νδεσμο? Ελλ?νων Προπονητ?ν Πετοσφα?ριση? (Σ.Ε.Π.ΠΕ.), συνδιοργαν?νουν την 6η Επιστημονικ? Αθλητικ? Διημερ?δα με θ?μα ?Πετοσφα?ριση & Αναπτυξιακ?? Ηλικ?ε?. Τεχνολογ?α Σ?γχρονη? Προπ?νηση?, Οδηγ?? Σωματικ?? Αν?πτυξη? και πρ?ληψη? τραυματισμ?ν?, που θα πραγματοποιηθε? στι? 14 & 15 Δεκεμβρ?ου 201958彩票网注册 στο Πανεπιστημιακ? Γυμναστ?ριο. Κατ? τη δι?ρκεια τη? διημερ?δα? διακεκριμ?νοι προσκεκλημ?νοι εισηγητ?? θα αναπτ?ξουν σ?γχρονα προπονητικ? και παιδαγωγικ? ζητ?ματα που αφορο?ν στην Πετοσφα?ριση.? Η ε?σοδο? στην Διημερ?δα ε?ναι ελε?θερη και στου? συμμετ?χοντε? θα δοθο?ν πιστοποιητικ? συμμετοχ??. Μπορε?τε να δε?τε το πρ?γραμμα τη? διημερ?δα? στο σ?νδεσμο:

? ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ?ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ: ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ?
Το Τμ?μα Επιστημ?ν τη? Εκπα?δευση? και Κοινωνικ?? Εργασ?α? (πρ?ην ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, στο πλα?σιο τη? Αγωγ?? Υγε?α? και σε συνεργασ?α με την Περιφερειακ? Διε?θυνση ΠΕ και ΔΕ Δυτικ?? Ελλ?δα? - Διε?θυνση Πρωτοβ?θμια? Εκπα?δευση? Αχα?α?/Αγωγ? Υγε?α? και Διε?θυνση Δευτεροβ?θμια? Εκπα?δευση? Αχα?α?/Αγωγ? Υγε?α?, συνδιοργαν?νουν Ημερ?δα με τ?τλο: ?Εμβολιασμο?: ασπ?δα προστασ?α? για ?λου?? που απευθ?νεται σε εκπαιδευτικο??, γονε?? και φοιτητ??. Η ημερ?δα θα διεξαχθε? στο Αμφιθ?ατρο του Αρχαιολογικο? Μουσε?ου το Σ?ββατο 14 Δεκεμβρ?ου 201958彩票网注册, ?ρε? 9.30 ?ω? 14.00 και πραγματοποιε?ται με τη στ?ριξη τη? Περιφ?ρεια? Δυτικ?? Ελλ?δα?. Στ?χο? τη? ημερ?δα? ε?ναι να αντιμετωπιστε? η επιφυλακτικ?τητα απ?ναντι στον εμβολιασμ?, να καταπολεμηθε? η παραπληροφ?ρηση παρουσι?ζοντα? τα ν?α ερευνητικ? δεδομ?να και να προληφθο?ν κρο?σματα ασθενει?ν μ?σω του εμβολιασμο?. Την Ημερ?δα συνδρ?μουν το Γ.Ν. Πα?δων Π?τρα? ?Καραμανδ?νειο?, το Πανεπιστημιακ? Γενικ? Νοσοκομε?ο Πατρ?ν ?Παναγ?α η Βο?θεια?, η Διε?θυνση Δημ?σια? Υγε?α? τη? Περιφ?ρεια? Δυτικ?? Ελλ?δα?, το Κ.Υ Βορε?ου Τομ?α & Γ.Ν ??γιο? Ανδρ?α??, το 39ο Δημοτικ? Σχολε?ο Πατρ?ν, το Κ?ντρο Υγε?α? ?νω Π?λη? Πατρ?ν, η ?νωση Νοσηλευτ?ν Ελλ?δο? (Ε.Ν.Ε) & το 3ο Περιφερειακ? Τμ?μα ΕΝΕ. Προσκεκλημ?νοι ομιλητ?? ε?ναι επιστ?μονε? απ? το χ?ρο τη? Υγε?α? και τη? Εκπα?δευση?.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
? 58彩票网注册lant58彩票网注册58彩票网注册: Πρ?σκληση σε ενημερωτικ? εκδ?λωση

Η εθνικ? ερευνητικ? υποδομ? ?58彩票网注册lant58彩票网注册58彩票网注册: Αναβ?θμιση Φυτικο? Πλο?του? θα παρουσιαστε? τη Δευτ?ρα 16 Δεκεμβρ?ου 2019 και ?ρα 18:00 στην Π?τρα στην α?θουσα του Εμπορικο? και Εισαγωγικο? Συλλ?γου, σε εκδ?λωση που συνδιοργαν?νεται με το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν. Η Εκδ?λωση περιλαμβ?νει: ?Γνωριμ?α με την Εθνικ? Ερευνητικ? Υποδομ? 58彩票网注册lant58彩票网注册58彩票网注册 και τι? δυνατ?τητε? συνεισφορ?? τη? στην προστασ?α και αξιοπο?ηση του πλο?του τη? ελληνικ?? φυτικ?? βιοποικιλ?τητα?, με ?μφαση στα αρωματικ? και φαρμακευτικ? φυτ? και τι? καλλιεργο?μενε? παραδοσιακ?? ποικιλ?ε??. Το 58彩票网注册lant58彩票网注册58彩票网注册 αποτελε? μια υποδομ? αριστε?α? εθνικ?? εμβ?λεια? που βασ?ζεται σε τεχνολογ?ε? αιχμ?? και επικεντρ?νεται στη συστηματικ? καταγραφ?, διατ?ρηση, προστασ?α και αξιοπο?ηση του πλο?του τη? ελληνικ?? φυτικ?? βιοποικιλ?τητα?. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για την υποδομ? και το αναλυτικ? πρ?γραμμα τη? εκδ?λωση?, επισκεφτε?τε τον ακ?λουθο σ?νδεσμο.

? ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Το Πρ?γραμμα Μεταπτυχιακ?ν Σπουδ?ν ?Εφαρμοσμ?νη Οικονομικ? & Αν?λυση Δεδομ?νων? του Τμ?ματο? Οικονομικ?ν Επιστημ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν διοργαν?νει εκδ?λωση με θ?μα: ?Η πορε?α τη? ελληνικ?? οικονομ?α?: προκλ?σει? και προοπτικ??? την Δευτ?ρα, 16 Δεκεμβρ?ου 2019, ?ρα 18:00, στο Συνεδριακ? και Πολιτιστικ? Κ?ντρο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν (Ι-4). Κεντρικ?? ομιλητ?? τη? εκδ?λωση? ε?ναι ο κ. Δημ?τριο? Μαλλιαρ?πουλο?, Καθηγητ?? του? Πανεπιστημ?ου Πειραι??, Επικεφαλ?? Οικονομολ?γο? και Διευθυντ?? Οικονομικ?? Αν?λυση? και Μελετ?ν τη? Τρ?πεζα? τη? Ελλ?δο?. Περισσ?τερα:

? ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ
Την Παρασκευ? 13.12.2019 και ?ρα 17.00-19.00 στη Βιβλιοθ?κη του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν θα παρουσιαστο?ν ενδιαφ?ρουσε? ομιλ?ε? απ? καθηγητ?? του 58彩票网注册ubei 58彩票网注册niversity τη? Κ?να?.
? 58彩票网注册he 58彩票网注册echnological 58彩票网注册anagement of 58彩票网注册ater and 58彩票网注册astewater in 58彩票网注册ncient 58彩票网注册reece, 58彩票网注册rof. 58彩票网注册. 58彩票网注册. 58彩票网注册alavrouziotis, 58彩票网注册ellenic 58彩票网注册pen 58彩票网注册niversity and 58彩票网注册ing 58彩票网注册rofessor of 58彩票网注册ubei 58彩票网注册niversity, 58彩票网注册hina
? 58彩票网注册oping the 58彩票网注册rban 58彩票网注册lood 58彩票网注册isk and 58彩票网注册astewater by 58彩票网注册ffective 58彩票网注册ater 58彩票网注册ystem 58彩票网注册onstruction: 58彩票网注册he 58彩票网注册ncient lessons from 58彩票网注册hina for 58彩票网注册resent 58彩票网注册ge, 58彩票网注册rof. 58彩票网注册iao 58彩票网注册un. 58彩票网注册heng
? 58彩票网注册he 58彩票网注册urrent 58彩票网注册ituation of 58彩票网注册ural 58彩票网注册astewater management 58彩票网注册urrounding the major 58彩票网注册ities:with 58彩票网注册ase of 58彩票网注册uhan 58彩票网注册ity, 58彩票网注册hina, 58彩票网注册rof. 58彩票网注册iu 58彩票网注册ingda
? 58彩票网注册he transformation of 58彩票网注册ultural 58彩票网注册nvironment of 58彩票网注册engcheng 58彩票网注册iver, 58彩票网注册ubei of 58彩票网注册hina, 58彩票网注册r. 58彩票网注册ing 58彩票网注册an
Την εκδ?λωση θα συντον?σει η Αναπληρ?τρια Καθηγ?τρια του Τμ?ματο? Χημε?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, Χρυσ? Καραπαναγι?τη.?
Περισσ?τερα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 & 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册-58彩票网注册nternational 58彩票网注册xhibition of 58彩票网注册nnovative 58彩票网注册tructures
Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν συμμετε?χε στην ?κθεση 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 & 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册? 58彩票网注册nternational 58彩票网注册xhibition of 58彩票网注册nnovative 58彩票网注册tructures με καινοτ?μο χωρο-κατασκευ? (pavilion) με τον τ?τλο:? 58彩票网注册nneper 58彩票网注册ensegrity 58彩票网注册avilion, που ?λαβε χ?ρα τον Οκτ?βριο στο Εκθεσιακ? χ?ρο 58彩票网注册rown 58彩票网注册laza - 58彩票网注册ira 58彩票网注册enter, στο κ?ντρο τη? 58彩票网注册αρκελ?νη?? (central 58彩票网注册ontju?c district).??
Η ?κθεση 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 & 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册? διοργαν?θηκε απ? τo 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 (58彩票网注册nternational 58彩票网注册ssociation for 58彩票网注册hell and 58彩票网注册patial 58彩票网注册tructures)?? σε συνεργασ?α με τo 58彩票网注册tructural 58彩票网注册embranes 58彩票网注册ssociation, και με αφορμ? τον εορτασμ? τη? 60η? επετε?ου του 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册.?? Ε?ναι η δε?τερη κατ? σειρ?? διεθν?? ?κθεση για 58彩票网注册nnovative 58彩票网注册tructures, που ακολο?θησε? την? ?κθεση? 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册??? (58彩票网注册uziekgebouw, 58彩票网注册msterdam, 2015), με πολ? μεγ?λη διεθν? συμμετοχ?.??
58彩票网注册ο? Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν συμμετε?χε και στι? δ?ο εκθ?σει?? με? προτ?σει?? καινοτ?μων? χωρο-κατασκευ?ν που? ε?χαν υποβληθε? απ? την κα. Αικατερ?νη Λι?πη, Καθηγ?τρια του Τμ?ματο? Αρχιτεκτ?νων Μηχανικ?ν, και μετ? την επιλογ? του?, υλοποι?θηκαν? απ? φοιτητ?? και αποφο?του? του τμ?ματο? Αρχιτεκτονικ?? στο πλα?σιο? ερευνητικ?ν εργαστηρ?ων.?? ".
Στι? δ?ο αυτ?? εκθ?σει?? παρoυσι?στηκαν,? μετ? απ? επιλογ?,? καινοτ?με? χωρο-κατασκευ?? απ?? τα παρακ?τω κορυφα?α εκπαιδευτικ? ιδρ?ματα: 58彩票网注册niversity of 58彩票网注册okyo, 58彩票网注册singhua 58彩票网注册niversity του Πεκ?νου, 58彩票网注册ingapore 58彩票网注册niversity of 58彩票网注册echnology and 58彩票网注册esign, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册, 58彩票网注册niversity of 58彩票网注册llinois at 58彩票网注册rbana-58彩票网注册hampaign, 58彩票网注册eorgia 58彩票网注册nstitute of 58彩票网注册echnology, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册niversity, 58彩票网注册oyal 58彩票网注册anish 58彩票网注册cademy of 58彩票网注册ine 58彩票网注册s, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册- école 58彩票网注册olytechnique 58彩票网注册édérale de 58彩票网注册ausanne, 58彩票网注册raz 58彩票网注册niversity of 58彩票网注册echnology, 58彩票网注册ambridge 58彩票网注册niversity, 58彩票网注册niversity 58彩票网注册ollege 58彩票网注册ondon, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册ürich, 58彩票网注册alborg 58彩票网注册niversity, 58彩票网注册 58彩票网注册 58彩票网注册euven, 58彩票网注册echnische 58彩票网注册niversit?t 58彩票网注册ünchen, 58彩票网注册niversit?t 58彩票网注册assel,? 58彩票网注册niversità di 58彩票网注册ologna, 58彩票网注册echnical 58彩票网注册niversity 58彩票网注册indhoven,? 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册? 58彩票网注册olytechnic 58彩票网注册niversity of 58彩票网注册atalonia,? καθ?? και απ? σημαντικ? διεθν? μελετητικ? γραφε?α? ?πω?? 58彩票网注册rup, 58彩票网注册chlaich 58彩票网注册ergermann 58彩票网注册artner, 58彩票网注册ckersley 58彩票网注册'58彩票网注册allaghan και 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册nastas.????
58彩票网注册 επιλογ? των χωρο-κατασκευ?ν (pavilions) που παρουσι?στηκαν στην ?κθεση 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 & 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 ?γινε απ? διεθνε?? προσωπικ?τητε? στο architectural και structural innovation μεταξ? των οπο?ων οι 58彩票网注册hris 58彩票网注册. 58彩票网注册. 58彩票网注册illiams, 58彩票网注册arc 58彩票网注册urry, και 58彩票网注册igrid 58彩票网注册driaenssens.
58彩票网注册Η συμμετοχ? στην ?κθεση 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 & 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册? βασ?στηκε σε? ακαδημα?κ? ?ρευνα τη? κ. Λι?πη? και τη? ερευνητικ?? τη? ομ?δα? σε χωρο-δομ?? tensegrity. Η μορφ? τη? κατασκευ??, γεωμετρ?α?? enneper, ε?ναι αποτ?λεσμα αλγοριθμικο? σχεδιασμο? και? προ?κυψε? απ? τη γεωμετρικ? επ?λυση χωρο-δομ?ν tensegrity ελ?χιστη? επιφ?νεια? που μελετ?θηκαν στα πλα?σια του ερευνητικο? προγρ?μματο? ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ απ? τη διδακτορικ? φοιτ?τρια Α. Παπαντων?ου. Η εφαρμογ? καινοτ?μου τεχνολογ?α?? [58彩票网注册.58彩票网注册. 58彩票网注册atent 58彩票网注册o 6,901,714 "58彩票网注册ensegrity 58彩票网注册nit, 58彩票网注册tructure and 58彩票网注册ethod for 58彩票网注册onstruction,"? 58彩票网注册. 58彩票网注册. 58彩票网注册iapi] επ?τρεψε τη συναρμολ?γηση τη? κατασκευ?? απ? πτυσσ?μενε? δoμικ?? μον?δε?, τη μεταφορ? τη? σε συνεπτυγμ?νη μορφ? και την ταχε?α αν?πτυξ? τη?. Στην υλοπο?ηση τη? χωρο-κατασκευ?? συμμετε?χαν? οι παρακ?τω φοιτητ?? και απ?φοιτοι του τμ?ματο? Αρχιτεκτ?νων Μηχανικ?ν, μ?λη τη? ερευνητικ?? ομ?δα? 58彩票网注册uture 58彩票网注册tructures 58彩票网注册tudio: Ανδρε?να? Παπαντων?ου? και Χρυσ?στομο? Νο?σια? στην επεξεργασ?α του αλγορ?θμου,? και οι Μαριαλ?να Ζαχαροπο?λου, Ορ?στη? Παυλ?δη?, Ν?κο? Κουρ??, Παναγι?τη? Αλμπ?νη?, Στ?λιο?-Ραφα?λ Σακελλαρ?ου, Μαριαλ?να Δημογι?ννη, Μαριλ?να? Πετρογιαννοπο?λου, Αναστασ?α Ιωανν?δη, Στρ?το? Σακελλαρ?ου, Κ?στα?? Μιγδ?λη?, 58彩票网注册?α Βλαχ?κη,? και Τ?μο? Χατζ?πουλο?,? στην κατασκευ? και συναρμολ?γηση τη? χωρο-κατασκευ?? στην Π?τρα, και την αν?ρτηση τη? στον εκθεσιακ? χ?ρο 58彩票网注册ira 58彩票网注册enter στη Βαρκελ?νη.? Η ?ψογη συνεργασ?α, o ενθουσιασμ??, η αφοσ?ωση, και η εντατικ? και κοπι?δη? εργασ?α? ?λων των μελ?ν τη? ομ?δα?? ε?χαν σαν αποτ?λεσμα την υλοπο?ηση και διεθν? προβολ? μια? πρωτοποριακ?? κατασκευ?? υψηλ?? αισθητικ??.???

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
58彩票网注册Την Τετ?ρτη 11 Δεκεμβρ?ου 2019 πραγματοποι?θηκε με επιτυχ?α στην Α?θουσα Τελετ?ν ?Οδυσσ?α? Ελ?τη?? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, ημερ?δα με τ?τλο: ?Κυκλικ? Οικονομ?α & Επιχειρηματικ? Καινοτομ?α στη Δυτικ? Ελλ?δα?. Στην εκδ?λωση, η? οπο?α ε?χε την ηθικ? υποστ?ριξη (ethical support) του Πανεπιστημ?ου του 58彩票网注册ambridge, 58彩票网注册nstitute for 58彩票网注册ustainability 58彩票网注册eadership, συμμετε?χαν εκπρ?σωποι του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, του ΣΕΒ ΠΔΕ, των Επιμελητηρ?ων Αχα?α?, Ηλε?α?, Αιτωλοακαρναν?α?, τη? Ομοσπονδ?α? Εμπορ?ου & Επιχειρηματικ?τητα? Πελοπονν?σου & Νοτιοδυτικ?? Ελλ?δα?, καθ?? και εκπρ?σωποι Οργανισμ?ν και Φορ?ων με αποδεδειγμ?νη δρ?ση στην Κυκλικ? Οικονομ?α. Στ?χο? τη? εκδ?λωση? ?ταν η διασ?νδεση του Πανεπιστημ?ου με την ευρ?τερη κοινων?α, η ενημ?ρωση πολιτ?ν και επιχειρηματι?ν για τι? ν?ε? δυνατ?τητε? επ?τευξη? βι?σιμη? αν?πτυξη? καθ?? και η δημιουργ?α ν?ων θ?σεων εργασ?α?. Περισσ?τερα:

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
58彩票网注册Μ?α ιδια?τερα τιμητικ? πρ?ταση, για το Πανεπιστ?μιο και για την Πολιτιστικ? Ομ?δα του Ραδιοφωνικο? Σταθμο? μα? 58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册58彩票网注册 103.7, ?χει γ?νει με αφορμ? τον διαγωνισμ? ?Πρ?σωπα τη? Χρονι?? 2019? που διοργαν?νεται και φ?το? απ? την Εφημερ?δα Πελοπ?ννησο? και το Ινστιτο?το Πρ?σωπα, ?που ο 58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册58彩票网注册 ε?ναι προτειν?μενο? ω? η καλ?τερη ομ?δα στην κατηγορ?α Πολιτισμ?? / Τ?χνε? (υπ?ρχουν συνολικ? 4 υποψ?φιε? ομ?δε?). Η σχετικ? ψηφοφορ?α ε?ναι σε εξ?λιξη μ?χρι τη? 29 Δεκεμβρ?ου 2019 στον ιστ?τοπο και η απονομ? των βραβε?ων θα γ?νει την Κυριακ? 5 Ιανουαρ?ου 2020 στο Συνεδριακ? και Πολιτιστικ? Κ?ντρο του Πανεπιστημ?ου μα?.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 58彩票网注册heer58彩票网注册58彩票网注册 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εθελοντικ? Αιμοδοσ?α Χημικ?ν Μηχανικ?ν
58彩票网注册Την Π?μπτη 5 Δεκεμβρ?ου και ?ρα 10:00-13:00 πραγματοποι?θηκε εθελοντικ? αιμοδοσ?α ανοικτ? προ? ?λου? στο Τμ?μα Χημικ?ν Μηχανικ?ν σε συνεργασ?α με το Πανεπιστημιακ? Γενικ? Νοσοκομε?ο Πατρ?ν. Η ανταπ?κριση των φοιτητ?ν ?ταν πραγματικ? εντυπωσιακ? (εξετ?στηκαν 56 ?τομα, ?δωσαν α?μα 39). Η ομ?δα ευχαριστε? θερμ? ?λου? ?σου? αφι?ρωσαν λ?γο απ? το χρ?νο του? για μ?α τ?σο σημαντικ? πρωτοβουλ?α του τμ?ματο?.

1ο Τουρνου? Σκ?κι Χημικ?ν Μηχανικ?ν
Το τουρνου? πραγματοποι?θηκε στο χ?ρο τη? βιβλιοθ?κη? μα? ?Αλκιβι?δη? Χ. Παγιατ?κη?? με ελε?θερη συμμετοχ? και για του? καθηγητ?? του τμ?ματο?, απ? τι? 2 ?ω? τι? 9 Δεκεμβρ?ου. Δ?θηκε μια σκακι?ρα στο νικητ? ω? ?παθλο, με χορηγ?α τη? καφετ?ρια? ?58彩票网注册oque?, καθ?? και αναμνηστικ? μετ?λλια στου? τρει? πρ?του?.

Το 58彩票网注册heer58彩票网注册58彩票网注册 προ?ρχεται απ? τι? λ?ξει? 58彩票网注册58彩票网注册emical engin58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册niversity of 58彩票网注册atras και ε?ναι το σ?μα κατατεθ?ν ?λων των εθελοντ?ν του τμ?ματο?. Η ομ?δα ιδρ?θηκε το Σεπτ?μβρη του 2017 και απ? τ?τε αναλαμβ?νει ποικ?λε? δρ?σει? (κοινωνικ??, λειτουργικ??, περιβαλλοντικ??) σε συνεργασ?α με του? καθηγητ?? και τη Γραμματε?α τη? σχολ??. Στοιχε?α επικοινων?α?: 58彩票网注册acebook: 58彩票网注册heer 58彩票网注册p, 58彩票网注册nstagram: chemeng.upatras, 58彩票网注册mail: cheer.up.volunteer.team@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Τα τηλ?φωνα για ?ρε? αν?γκη? στην κοιν?τητ? μα? ε?ναι:
? 11771, τηλεφωνικ? γραμμ? ?κτακτη? αν?γκη?, την οπο?α μπορε?τε να καλε?τε επ? 24/?ρου β?σεω?, απ? οποιοδ?ποτε κινητ? ? σταθερ? τηλ?φωνο (εντ?? νομο? Αχα?α?). Η τηλεφωνικ? αυτ? γραμμ? συνδ?εται απ’ ευθε?α? με του? φ?λακε? του Πανεπιστημ?ου, για ?μεση παροχ? βο?θεια?.
? Οι βλ?βε? μπορο?ν να ανακοιν?νονται κατ? τι? εργ?σιμε? ημ?ρε? και ?ρε? στον αριθμ? τηλεφ?νου 2610 996666 και κατ? τι? μη εργ?σιμε? ημ?ρε? στην ομ?δα επιφυλακ?? εγκαταστ?σεων (τηλ?φωνο: 6978188888),επιφυλακ?? υδραυλικο? (τηλ?φ.: 6978188886) ? στο τηλ?φ.: 2610 996666 (το οπο?ο θα εκτρ?πεται στην ομ?δα επιφυλακ?? εγκαταστ?σεων).
? Οι αριθμο? κλ?ση? των φυλ?κων ε?ναι 6978188881 και 6978188882 (εντ?? και εκτ?? νομο? Αχα?α?).
? Για ?,τι αφορ? βλ?βε? στο Αγρ?νιο θα πρ?πει να ενημερ?νετε τι? εργ?σιμε? ημ?ρε? και ?ρε? τον κ. Κ. Καρρ?, στο τηλ. 2641074127 (kokarras@upatras.gr).

58彩票网注册o επ?μενο Δελτ?ο Τ?που θα εκδοθε? στι? 10 Ιανουαρ?ου 2020.
Ευχ?μαστε σε ?λα τα μ?λη τη? Πανεπιστημιακ?? κοιν?τητα?
?ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ?

Π?τρα, 13 Δεκεμβρ?ου 2019
Απ? την Πρυτανε?α - Τμ?μα Δημοσ?ων Σχ?σεων,
Εθιμοτυπ?α? και Εκδηλ?σεων Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν

Επισυναπτ?μενα: 
Υπε?θυνο?: 
Τμ?μα Δημοσ?ων Σχ?σεων, Εθιμοτυπ?α? & Εκδηλ?σεων
58彩票网注册-mail: 
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆