var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ/ΜΑ 407/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
58彩票网注册ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρ?σληψη διδασκ?ντων του Τμ?ματο? Νοσηλευτικ??
σ?μφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

58彩票网注册Η Συν?λευση του Τμ?ματο? Νοσηλευτικ?? τη? Σχολ?? Επιστημ?ν Αποκατ?σταση? Υγε?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, στην υπ’ αριθ: 15/06-11-2019 συνεδρ?ασ? τη?, αποφ?σισε την πρ?σληψη διδασκ?ντων, με σχ?ση εργασ?α? ιδιωτικο? δικα?ου ορισμ?νου χρ?νου για το εαριν? εξ?μηνο του Ακαδημα?κο? ?του? 2019-2020 κατ?πιν τη? υπ’ αριθμ. Φ11/109908/Ζ2/5-7-2019 απ?φαση? του Υπουργε?ου Παιδε?α?, ?ρευνα? και Θρησκευμ?των και τη? υπ’ αριθμ. 156/25-7-2019 απ?φαση? τη? Συγκλ?του, σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ?ρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, ?πω? ισχ?ει, για Τη διδασκαλ?α του παρακ?τω μαθ?ματο?:

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
??????? ? Πληροφορικ? τη? Υγε?α?? Δ? εξαμ?νου? κωδ. μαθ. 3404

58彩票网注册ΑΔΑ: 644Β469Β7Θ-ΔΣΓ

58彩票网注册Η υπογραφ? των συμβ?σεων θα ολοκληρωθε? υπ? την προ?π?θεση ?γκριση? των σχετικ?ν πιστ?σεων που προβλ?πονται στην ω? ?νω Υπουργικ? Απ?φαση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερ?μενοι παρακαλο?νται να υποβ?λουν στη Γραμματε?α του Τμ?ματο? μ?χρι 13-1-2020 α?τηση και να δηλ?σουν το μ?θημα ? γνωστικ? αντικε?μενο, για το οπο?ο ισχ?ει η α?τησ? του?.
Η α?τηση θα πρ?πει να συνοδε?εται απ?:
1. Ευκριν? φωτοαντ?γραφα τ?τλων σπουδ?ν και πιστοποιητικ? ισοτιμ?α? απ? το ΔΟΑΤΑΠ, εφ?σον οι τ?τλοι σπουδ?ν αποκτ?θηκαν στο εξωτερικ?.
2. Βιογραφικ? Σημε?ωμα και υπ?μνημα των εργασι?ν σε ?να (1) αντ?τυπο, σε ?ντυπη μορφ? και τρ?α (3) αντ?τυπα σε ηλεκτρονικ? μορφ? (58彩票网注册58彩票网注册, προτιμ?μενη μορφ? αρχε?ου 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册).
3. Επιστημονικ?? εργασ?ε? σε τρ?α (3) αντ?τυπα, σε ηλεκτρονικ? μορφ? (58彩票网注册58彩票网注册, προτιμ?μενη μορφ? αρχε?ου 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册).
4. Διδακτορικ? Διατριβ? και ?λλα επιστημονικ? δημοσιε?ματα.
5. Γνωμ?τευση (α) Παθολ?γου ? Γενικο? Ιατρο? και (β) Ψυχι?τρου ε?τε δημ?σιου ε?τε ιδιωτ?ν, που να πιστοποιο?ν την υγε?α του υποψηφ?ου, προκε?μενου να ασκ?σουν τα καθ?κοντα τη? αντ?στοιχη? θ?ση?, μ?νο απ? τον επιλεγ?ντα.
6. Φωτοτυπ?α και των δ?ο ?ψεων αστυνομικ?? ταυτ?τητα?.
7. Συμπληρωμ?νο το συνημμ?νο ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ του συστ?ματο? ?ΕΡΓΑΝΗ? μ?νο απ? τον επιλεγ?ντα.
8. Υπε?θυνη Δ?λωση του Ν. 1599/86, με την οπο?α οι υποψ?φιοι δεσμε?ονται ?τι ?χουν εκπληρ?σει τι? στρατιωτικ?? του? υποχρε?σει? ? ?χουν απαλλαγε? ν?μιμα απ? αυτ?? κατ? το χρ?νο υποβολ?? τη? υποψηφι?τητ? του?. Το κ?λυμα τη? μη εκπλ?ρωση? των στρατιωτικ?ν υποχρε?σεων δεν ισχ?ει για πολ?τε?- μ?λη τη? Ευρωπα?κ? ?νωση?, ?που δεν προβλ?πεται ?μοιο κ?λυμα διορισμο?.
9. Οι υποψ?φιοι πολ?τε? κρατ?ν-μελ?ν τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? οφε?λουν να υποβ?λουν, εκτ?? των πιο π?νω δικαιολογητικ?ν και Πτυχ?ο ? Μεταπτυχιακ? Τ?τλο Σπουδ?ν Ελληνικο? Α.Ε.Ι. ? Απολυτ?ριο Ελληνικο? Λυκε?ου ? Εξατ?ξιου Γυμνασ?ου ? Πιστοποιητικ? Ελληνομ?θεια? Δ? επιπ?δου απ? το Κ?ντρο Ελληνικ?? Γλ?σσα?, απ? το οπο?ο θα αποδεικν?εται η πλ?ρη? γν?ση και ?νετη χρ?ση τη? Ελληνικ?? γλ?σσα?.
Επιπλ?ον διευκριν?ζεται ?τι:
Α. Το πιστοποιητικ? του αρμ?διου Δημ?ρχου, στο οπο?ο θα αναγρ?φεται ο τρ?πο? και ο χρ?νο? αποκτ?σεω? τη? Ελληνικ?? Ιθαγ?νεια?, θα αναζητηθε? αυτεπαγγ?λτω? απ? την Υπηρεσ?α που θα προβε? στην ?κδοση τη? τελικ?? Πρ?ξη? Πρ?σληψη?. Προκειμ?νου για πολ?τε? κρατ?ν-μελ?ν τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?, υποβ?λλεται αντ?στοιχο πιστοποιητικ? τη? αρμ?δια? αρχ?? του Κρ?του?, την ιθαγ?νεια του οπο?ου ?χει ο υποψ?φιο? με ημερομην?α κατ?θεση? μ?χρι την ημερομην?α διεξαγωγ?? τη? σχετικ?? διαδικασ?α? επιλογ??, και
Β. Το αντ?γραφο Ποινικο? Μητρ?ου Δικαστικ?? Χρ?ση? και το Πιστοποιητικ? Τ?που Α? του αρμ?διου Στρατολογικο? Γραφε?ου, θα αναζητηθο?ν αυτεπαγγ?λτω? απ? την Υπηρεσ?α που θα προβε? στην ?κδοση τη? σχετικ?? Πρ?ξη? Πρ?σληψη?.

Οι διδ?σκοντε? που θα επιλεγο?ν, εφ?σον κατ?χουν και ?λλη θ?ση στο Δημ?σιο, σε ΝΠΔΔ ? ΝΠΙΔ ? στον ευρ?τερο Δημ?σιο Τομ?α, θα πρ?πει να εξασφαλ?σουν απ? την Υπηρεσ?α του? σχετικ? ?δεια απουσ?α? για την παροχ? του παραπ?νω ?ργου και να προσκομ?σουν στην Γραμματε?α του αντ?στοιχου Τμ?ματο? ?δεια ?σκηση? ιδιωτικο? ?ργου με αμοιβ?, ω? απαρα?τητο δικαιολογητικ? για την πρ?σληψ? του?.
Οι ?χοντε? την ιδι?τητα του Δημοσ?ου Υπαλλ?λου, δ?νανται, αντ? του Πιστοποιητικο? Υγε?α? και Φυσικ?? Καταλληλ?τητα?, καθ?? και του αντιγρ?φου? Ποινικο? Μητρ?ου δικαστικ?? χρ?ση? να υποβ?λουν υπε?θυνη δ?λωση στην οπο?α θα αναφ?ρουν: ι) την οργανικ? θ?ση στην οπο?α ?χουν διορισθε?? και ιι) ?τι δεν μεσολ?βησε απ? τον διορισμ? του?, γεγον?? που θα αποτελο?σε ν?μιμο κ?λυμα για την πρ?σληψ? του?.

Οι αιτ?σει? υποβ?λλονται στη Γραμματε?α του Τμ?ματο? Νοσηλευτικ?? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, ?ω? 13-1-2020.
Διε?θυνση: Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν, 58彩票网注册εγ?λου Αλεξ?νδρου?? 1, Κουκο?λι Π?τρα , ΤΚ: 26334.
Πληροφορ?ε?: Γραμματε?α Τμ?ματο?, τηλ?φωνα: 2610369130,2610369114,369131 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册:2610369175
Ιστ?τοπο?: nurs.upatras.gr
58彩票网注册mail: nursingsecr@upatras.gr

58彩票网注册????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Π?τρα, 20-12-2019

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορ?α: 
Χρ?στε?: 
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆