var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑ?ΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ? ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(δυν?μει των διατ?ξεων του ν. 4610/2019 (Α’ 70)

58彩票网注册ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρ?σληψη Ακαδημα?κ?ν Υποτρ?φων
για τι? αν?γκε? του Προγρ?μματο? Σπουδ?ν
του Τμ?ματο? Ζωικ?? Παραγωγ?? Αλιε?α? και Υδατοκαλλιεργει?ν
του πρ?ην ΤΕΙ Δυτικ?? Ελλ?δα? και ?δη Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν

Η Συν?λευση του Τμ?ματο? Ζωικ?? Παραγωγ?? Αλιε?α? και Υδατοκαλλιεργει?ν? τη? Σχολ?? Γεωπονικ?ν Επιστημ?ν? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, στην υπ’ αριθμ. 5/12-09-2019 συνεδρ?ασ? τη? αποφ?σισε, σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? τη? παρ. 7 του ?ρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), ?πω? ισχ?ουν, την πρ?σληψη Ακαδημα?κ?ν Υποτρ?φων, κατ?χων Διδακτορικο? διπλ?ματο?, με σχ?ση εργασ?α? ιδιωτικο? δικα?ου ορισμ?νου χρ?νου κατ? το εαριν? εξ?μηνο του Ακαδημα?κο? ?του? 2019-2020, για την κ?λυψη των εκπαιδευτικ?ν αναγκ?ν τη? ακαδημα?κ?? λειτουργ?α? του Προγρ?μματο? Σπουδ?ν του Τμ?ματο? Τεχνολογ?α? Αλιε?α? - Υδατοκαλλιεργει?ν του πρ?ην ΤΕΙ Δυτικ?? Ελλ?δα?, που συνεχ?ζεται μεταβατικ? με αποφ?σει? των αρμοδ?ων οργ?νων του Τμ?ματο? Ζωικ?? Παραγωγ?? Αλιε?α? και Υδατοκαλλιεργει?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν δυν?μει των διατ?ξεων του ?ρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και ειδικ?τερα του παρακ?τω μαθ?ματο?:

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
58彩票网注册1) Αν?λυση Δεδομ?νων (Θ+Ε)

ΑΔΑ: ΩΞΙΥ469Β7Θ-1ΘΥ

58彩票网注册ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερ?μενοι καλο?νται να υποβ?λουν στη Γραμματε?α του Τμ?ματο? Ζωικ?? Παραγωγ?? Αλιε?α? και Υδατοκαλλιεργει?ν α?τηση και να δηλ?σουν το μ?θημα ? γνωστικ? αντικε?μενο, για το οπο?ο ισχ?ει η α?τησ? του?.

Η α?τηση θα πρ?πει να συνοδε?εται απ?:
1. Ευκριν? φωτοαντ?γραφα τ?τλων σπουδ?ν και πιστοποιητικ?ν ισοτιμ?α? απ? το ΔΟΑΤΑΠ, εφ?σον οι τ?τλοι σπουδ?ν αποκτ?θηκαν στο εξωτερικ?. Τ?τλοι, πιστοποιητικ? και βεβαι?σει? τη? αλλοδαπ?? πρ?πει να ε?ναι επ?σημα μεταφρασμ?νοι στην ελληνικ? γλ?σσα. Η επ?σημη μετ?φρασ? του? γ?νεται απ? αρμ?δια κατ? ν?μο αρχ? του Υπουργε?ου Εξωτερικ?ν ? την Πρεσβε?α ? το Προξενε?ο τη? ξ?νη? χ?ρα? στην Ελλ?δα ? απ? δικηγ?ρο σ?μφωνα με τα διαλαμβαν?μενα στο ?ρθρο 36 Ν.4194/2013.
2. Βιογραφικ? Σημε?ωμα και υπ?μνημα των εργασι?ν σε ?να (1) αντ?τυπο, σε ?ντυπη μορφ? και τρ?α (3) αντ?τυπα σε ηλεκτρονικ? μορφ? (58彩票网注册58彩票网注册, προτιμ?μενη μορφ? αρχε?ου 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册).
3. Επιστημονικ?? εργασ?ε? σε τρ?α (3) αντ?τυπα, σε ηλεκτρονικ? μορφ? (58彩票网注册58彩票网注册, προτιμ?μενη μορφ? αρχε?ου 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册).
4. Διδακτορικ? Διατριβ? και ?λλα επιστημονικ? δημοσιε?ματα, συναφ? με το γνωστικ? αντικε?μενο? ? βεβα?ωση υποψηφ?ου διδ?κτορα στην οπο?α θα αναγρ?φεται το συναφ?? θ?μα τη? διατριβ?? ? τεκμηρ?ωση τη? συναφο?? εξαιρετικ?? τεχνικ?? εμπειρ?α?.
5. ?λλα αποδεικτικ? ?γγραφα (π.χ. βεβαι?σει?, πιστοποιητικ?, συμβ?σει?, κ.λπ) που στοιχειοθετο?ν διδακτικ? εμπειρ?α και συν?φεια με το γνωστικ? αντικε?μενο.
6. Φωτοαντ?γραφο και των δ?ο ?ψεων τη? αστυνομικ?? ταυτ?τητα? ? ελλε?ψει
ταυτ?τητα?, φωτοαντ?γραφο των κρ?σιμων σελ?δων του διαβατηρ?ου, ?που αναφ?ρονται ο αριθμ?? και τα στοιχε?α ταυτ?τητα? του κατ?χου.
7. Γνωμ?τευση (α) Παθολ?γου ? Γενικο? Ιατρο? και (β) Ψυχι?τρου ε?τε δημ?σιου ε?τε ιδιωτ?ν, που να πιστοποιο?ν την υγε?α του υποψηφ?ου, προκε?μενου να ασκ?σουν τα καθ?κοντα τη? αντ?στοιχη? θ?ση?, μ?νο απ? του? επιλεγ?ντε?.
8 . Συμπληρωμ?νο το συνημμ?νο ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ του συστ?ματο? ?ΕΡΓΑΝΗ? μ?νο απ? του? επιλεγ?ντε?.
9. Υπε?θυνη Δ?λωση του Ν. 1599/86, με την οπο?α οι υποψ?φιοι δεσμε?ονται ?τι ?χουν εκπληρ?σει τι? στρατιωτικ?? του? υποχρε?σει? ? ?χουν απαλλαγε? ν?μιμα απ? αυτ?? κατ? το χρ?νο υποβολ?? τη? υποψηφι?τητ? του?. Το κ?λυμα τη? μη εκπλ?ρωση? των στρατιωτικ?ν υποχρε?σεων δεν ισχ?ει για πολ?τε?- μ?λη τη? Ευρωπα?κ? ?νωση?, ?που δεν προβλ?πεται ?μοιο κ?λυμα διορισμο?.
10. Οι υποψ?φιοι πολ?τε? κρατ?ν-μελ?ν τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? οφε?λουν να υποβ?λουν, εκτ?? των πιο π?νω δικαιολογητικ?ν και Πτυχ?ο ? Μεταπτυχιακ? Τ?τλο Σπουδ?ν Ελληνικο? Α.Ε.Ι. ? Απολυτ?ριο Ελληνικο? Λυκε?ου ? Εξατ?ξιου Γυμνασ?ου ? Πιστοποιητικ? Ελληνομ?θεια? Δ? επιπ?δου απ? το Κ?ντρο Ελληνικ?? Γλ?σσα?, απ? το οπο?ο θα αποδεικν?εται η πλ?ρη? γν?ση και ?νετη χρ?ση τη? Ελληνικ?? γλ?σσα?.

Επιπλ?ον διευκριν?ζεται ?τι:
Α. Το πιστοποιητικ? του αρμ?διου Δημ?ρχου, στο οπο?ο θα αναγρ?φεται ο τρ?πο? και ο χρ?νο? αποκτ?σεω? τη? Ελληνικ?? Ιθαγ?νεια?, θα αναζητηθε? αυτεπαγγ?λτω? απ? την Υπηρεσ?α που θα προβε? στην ?κδοση τη? τελικ?? Πρ?ξη? Πρ?σληψη?. Προκειμ?νου για πολ?τε? κρατ?ν-μελ?ν τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?, υποβ?λλεται αντ?στοιχο πιστοποιητικ? τη? αρμ?δια? αρχ?? του Κρ?του?, την ιθαγ?νεια του οπο?ου ?χει ο υποψ?φιο? με ημερομην?α κατ?θεση? μ?χρι την ημερομην?α διεξαγωγ?? τη? σχετικ?? διαδικασ?α? επιλογ??, και
58彩票网注册Β. Το αντ?γραφο Ποινικο? Μητρ?ου Δικαστικ?? Χρ?ση? και το Πιστοποιητικ? Τ?που Α? του αρμ?διου Στρατολογικο? Γραφε?ου, θα αναζητηθο?ν αυτεπαγγ?λτω? απ? την Υπηρεσ?α που θα προβε? στην ?κδοση τη? σχετικ?? Πρ?ξη? Πρ?σληψη?.

58彩票网注册Οι διδ?σκοντε? που θα επιλεγο?ν, εφ?σον κατ?χουν και ?λλη θ?ση στο Δημ?σιο, σε ΝΠΔΔ ? ΝΠΙΔ ? στον ευρ?τερο Δημ?σιο Τομ?α, θα πρ?πει να εξασφαλ?σουν απ? την Υπηρεσ?α του? σχετικ? ?δεια απουσ?α? για την παροχ? του παραπ?νω ?ργου και να προσκομ?σουν στην Γραμματε?α του αντ?στοιχου Τμ?ματο? ?δεια ?σκηση? ιδιωτικο? ?ργου με αμοιβ?, ω? απαρα?τητο δικαιολογητικ? για την πρ?σληψ? του?.

Οι ?χοντε? την ιδι?τητα του Δημοσ?ου Υπαλλ?λου, δ?νανται, αντ? του Πιστοποιητικο? Υγε?α? και Φυσικ?? Καταλληλ?τητα?, καθ?? και του αντιγρ?φου? Ποινικο? Μητρ?ου δικαστικ?? χρ?ση? να υποβ?λουν υπε?θυνη δ?λωση στην οπο?α θα αναφ?ρουν: ι) την οργανικ? θ?ση στην οπο?α ?χουν διορισθε?? και ιι) ?τι δεν μεσολ?βησε απ? τον διορισμ? του?, γεγον?? που θα αποτελο?σε ν?μιμο κ?λυμα για την πρ?σληψ? του?.

Οι αιτ?σει? με τα απαιτο?μενα δικαιολογητικ? για την απ?δειξη των τυπικ?ν και ουσιαστικ?ν προσ?ντων υποβ?λλονται στη Γραμματε?α του Τμ?ματο? Ζωικ?? Παραγωγ?? Αλιε?α? και Υδατοκαλλιεργει?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, ?ω? την Δευτ?ρα, 13/1/2020 και ?ρα 15:00

Διε?θυνση: Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν,
Πληροφορ?ε?: Γραμματε?α Τμ?ματο? Ζωικ?? Παραγωγ?? Αλιε?α? και Υδατοκαλλιεργει?ν? , τηλ?φωνα: 26310 58253, 353 , 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册:26310 58287
Ιστ?τοπο?:
58彩票网注册mail: asfasecr@upatras.gr

?

?

???????????????????????????????????????????????????????????????????? Π?τρα 20-12-2019

58彩票网注册????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

58彩票网注册????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορ?α: 
Χρ?στε?: 
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆