?να? απ? του? βασικο?? στ?χου? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν ε?ναι η δημιουργ?α ν?α? γν?ση? μ?σα απ? την προαγωγ? τη? επιστημονικ?? ?ρευνα?. Η ερευνητικ? δραστηρι?τητα του Πανεπιστημ?ου, ?πω? αυτ? στηρ?ζεται απ? το??μψυχο υλικ? και απ? την κατ?λληλη υποδομ?, αποτελε? ?να σημαντικ? παρ?γοντα για την προαγωγ? τη? καινοτομ?α?, τη μεταφορ? τεχνογνωσ?α? και την αναβ?θμιση τη? διδασκαλ?α? και τη? εκπα?δευση?.

?ρευνα και πολιτικ??

58彩票网注册Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν παρουσι?ζει σημαντικ? ερευνητικ? δραστηρι?τητα με ραγδα?α α?ξηση προγραμμ?των και κονδυλ?ων επιχορ?γηση? τη? ?ρευνα?. Η δραστηρι?τητα αυτ? υποστηρ?ζεται απ? τι? πολιτικ?? του Ιδρ?ματο? για την προ?θηση τη? αριστε?α? και τη δημιουργ?α κατ?λληλου ερευνητικο? περιβ?λλοντο?.

Διαχε?ριση τη? ?ρευνα?

Ο Ειδικ?? Λογαριασμ?? Κονδυλ?ων ?ρευνα? διαχειρ?ζεται τη χρηματοδ?τηση για την ?ρευνα στο Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν σ?μφωνα με τον Οδηγ? χρηματοδ?τηση? του και διοικε?ται απ? την Επιτροπ? Ερευν?ν. Ο ΕΛΚΕ για την διαχειριστικ? του επ?ρκεια ?χει πιστοποιηθε? απ? το Υπουργε?ο Παιδε?α?, ?ρευνα? και Θρησκευμ?των.

Δικαι?ματα και ηθικ? στην ?ρευνα

Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν ?χει προσυπογρ?ψει τη Χ?ρτα του Ερευνητ? και τον Κ?δικα Δεοντολογ?α? στην πρ?σληψη Ερευνητ?ν, εν? λειτουργε? και Κ?ντρο Εξυπηρ?τηση? Ερευνητ?ν. Ταυτ?χρονα η Επιτροπ? Βιοηθικ?? ενημερ?νει και γνωμοδοτε? σε ηθικ? και δεοντολογικ? ζητ?ματα στην ?ρευνα.

Υποδομ?? και υποστ?ριξη τη? ?ρευνα?

Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν υποστηρ?ζει την ερευνητικ? δραστηρι?τητα των μελ?ν του μ?σω κεντρικ?ν υποδομ?ν και υποτροφι?ν. Παρ?λληλα, στο ?δρυμα λειτουργο?ν Εργαστ?ρια Παροχ?? Υπηρεσι?ν εφαρμοσμ?νη? ?ρευνα? και ειδικ?ν μελετ?ν προ? ενδιαφερ?μενου? δημ?σιου? και ιδιωτικο?? φορε??.

Με μια ματι?

  • θ?ση στην Ελλ?δα σε αριθμ? δημοσιε?σεων
  • 23,7 εκ. ευρ? ετ?σια κονδ?λια ?ρευνα?
  • 1598 Ερευνητ??

(στοιχε?α 06.2018)