Οι φοιτητ?? αποτελο?ν το πολυπληθ?στερο και πιο ζωνταν? τμ?μα τη? ακαδημα?κ?? κοιν?τητα?.?Η συγκεκριμ?νη εν?τητα ?χει ω? στ?χο την πολ?πλευρη ενημ?ρωση των φοιτητ?ν απ? την εισαγωγ? του? ?ω? την αποφο?τησ? του?.

Νεοεισερχ?μενοι

58彩票网注册Ο Οδικ?? Χ?ρτη? δημιουργ?θηκε ?στε οι φοιτητ?? να οδηγηθο?ν με ευκολ?α σε ?λε? τι? πληροφορ?ε? που χρει?ζονται για την ?ναρξη των σπουδ?ν του? στο Πανεπιστ?μι? μα?.

Παροχ?? και μ?ριμνα

58彩票网注册Οι φοιτητ?? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν ?χουν στη δι?θεσ? του? ?να σ?νολο απ? παροχ?? που στ?χο ?χουν την υποστ?ριξη των σπουδαστ?ν κατ? τη δι?ρκεια φο?τησ?? του?.

Υποτροφ?ε? και κινητικ?τητα

58彩票网注册Τα προγρ?μματα κινητικ?τητα? δ?νουν τη δυνατ?τητα απ?κτηση? εμπειρι?ν στο εξωτερικ? με χρηματοδ?τηση. Ταυτ?χρονα υπ?ρχει πληθ?ρα υποτροφι?ν και δανε?ων που παρ?χονται τ?σο σε προπτυχιακο?? ?σο και σε μεταπτυχιακο?? φοιτητ?? με β?ση τι? επιδ?σει? του?, προ? εν?σχυση και προ?θηση τη? ?ρευνα?.

Φοιτητικ? ζω?

Το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν εξασφαλ?ζει ?λε? εκε?νε? τι? προ?ποθ?σει? που απαιτο?νται για ουσιαστικ? επιστημονικ? γν?ση και μ?θηση μ?σα σε ?να ευχ?ριστο πανεπιστημιακ? περιβ?λλον που προσφ?ρει ευκαιρ?ε? και για ?λλε? ενδιαφ?ρουσε? πολιτιστικ??, αθλητικ?? και ψυχαγωγικ?? δραστηρι?τητε?.

Με μια ματι?

  • Προπτυχιακο? Φοιτητ?? 29.901
  • Μεταπτυχιακο? Φοιτητ?? 1.901 και Υποψ?φιοι Διδ?κτορε? 2.030
  • 15 Πολιτιστικ?? Ομ?δε? Φοιτητ?ν

(στοιχε?α 06.2019)